W zakresie biura rachunkowego

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
 • Weryfikacja wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald oraz faktur wewnętrznych
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT; również dla rolników indywidualnych, gospodarstw rolnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji, w tym podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT oraz plików JPK i przekazywanie ich do odpowiednich urzędów i instytucji
 • Przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US
 • Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w biurze rachunkowym w zakresie bieżącej księgowości Klienta
 • Kompleksowa pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych- rejestracja w CEIDG


 • W zakresie kadr i płac

 • Przygotowywanie umów z pracownikami
 • Prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych dla pracowników
 • Przygotowywanie regulaminu pracy i wynagradzania
 • Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R i innych
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej, zasiłkowej
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP


 • Dodatkowo

  Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Business plan
 • Prognozy bilansu
 • Prognozy rachunku zysków i strat
 • Prognozy przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa